Login

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนในจังหวัดนครศรีธรรมราช = Exclusive breastfeeding in Nakhorn Si Thammarat, Thailand

Show full item record

Title: การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนในจังหวัดนครศรีธรรมราช = Exclusive breastfeeding in Nakhorn Si Thammarat, Thailand
Author: ศุภกาญจน์ ศิลปรัสมี; จิรประไพ แก้วภราดัย; ชัชภรณ์ เฮ้งศิริ; ละมัย แสงเพ็ง
Abstract: บทนำ : ประเทศไทยได้ดำเนินการสนับสนุนให้แม่หลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายของประเทศที่จะให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมตนเองอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ร้อยละ 30 แต่มีแม่เพียงร้อยละ 14.5 เท่านั้นที่สามารถให้นมแม่อย่างเดียวต่อเนื่องถึง 4 เดือนวัตถุประสงค์ : เพื่อหาแนวทางเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนให้ได้ร้อยละ 30วิธีการ : กลุ่มสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วย พยาบาลของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และแม่อาสาในโครงการประสานสายใยคู่ใจนมแม่ ติดตามเยี่ยมและช่วยเหลือแม่ให้เลี้ยงลูกด้วยนมตนเองจนสำเร็จเมื่อ 1, 2, 4 สัปดาห์และ 2, 4, 6 เดือนหลังคลอด โดยดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548-พฤษภาคม พ.ศ.2549ผลการศึกษา : จากการติดตามแม่ 771 คน มีแม่เพียง 747 คน ที่สามารถติดตามได้จนถึง 6 เดือน โดยที่มีแม่กลุ่มเสี่ยง 496 คน ซึ่งเป็นแม่ทำงานนอกบ้าน แม่ที่มีปัญหาในการให้นมเด็กป่วย และเด็กที่ขณะจำหน่ายยังรับนมแม่ได้ไม่ดี อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนในแม่ปกติและแม่กลุ่มเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 92 และ 19 ตามลำดับ โดยทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)สรุป : ผลจากการศึกษาพบว่า การช่วยเหลือและคอยแก้ปัญหาให้แก่แม่หลังคลอดอย่างต่อเนื่อง จะช่วยเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และช่วยให้แม่สามารถให้นมลูกได้ยาวนานขึ้น
Description: งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยกับแม่หลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย ประกอบด้วย พยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และแม่อาสาในโครงการประสานสายใยคู่ใจนมแม่ที่มา : ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย. 2548. รายงานวิจัยนมแม่ ปี 2548. กรุงเทพฯ : ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย. หน้า 77-83.
URI: http://breastfeedinglib.saiyairak.com/handle/023548404.11/122
Is part of: โครงการประสานสายใยคู่ใจนมแม่
Is part of series: รายงานวิจัยนมแม่ ปี 2548
Mimetype: application/pdf
Extent: 8 หน้า
Subject: โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช; ระยะเวลาในการให้นมบุตร (Duration of breast feeding); การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ -- วิจัย (Breast feeding -- Research); การให้นม (Lactation); การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว (Exclusive breast feeding); การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ -- นครศรีธรรมราช (Breast feeding -- Nakhorn Si Thammarat)
Date: 2005

Files in this item

Files Size Format View
AW_วิจัยนมแม่ 9.pdf 830.1Kb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record